Verordening (EG) nr. 883/2004

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Verordening (EG) Nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (Voor de EER en Zwitserland relevante tekst)[1] [2] [3]

Algemeen

Deze verordening vervangt Verordening (EEG) nr. 1408/71 en treedt op 1 mei 2010 in werking. Bij deze verordening hoort toepassingsverordening Verordening (EG) nr. 987/2009

Tekst Verordening

Preambule

TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities

Artikel 2 Personele werkingssfeer

Artikel 3 Materiële werkingssfeer

Artikel 4 Gelijke behandeling

Artikel 5 Gelijkstelling van prestaties, inkomsten, feiten en gebeurtenissen

Artikel 6 Samentelling van tijdvakken

Artikel 7 Opheffing van de regels inzake de woonplaats

Artikel 8 Verhouding tussen deze verordening en andere coördinatie-instrumenten

Artikel 9 Verklaringen van de lidstaten over de werkingssfeer van deze verordening

Artikel 10 Voorkoming van samenloop van prestaties

TITEL II VASTSTELLING VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING

Artikel 11 Algemene regels

Artikel 12 Bijzondere regels

Artikel 13 Verrichten van werkzaamheden in twee of meer lidstaten

Artikel 14 Vrijwillige of vrijwillig voortgezette verzekering

Artikel 15 Bijzondere regels inzake de hulpfunctionarissen van de Europese Gemeenschappen

Artikel 16 Uitzonderingen op de artikelen 11 tot en met 15

TITEL III BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR VERSCHILLENDE CATEGORIEËN UITKERINGEN

HOOFDSTUK 1 Prestaties bij ziekte, en moederschaps- en daarmee gelijkgestelde vaderschapsuitkeringen

Afdeling 1 Verzekerden en hun gezinsleden, met uitzondering van gerechtigden en hun gezinsleden

Artikel 17 Woonplaats in een andere dan de bevoegde lidstaat

Artikel 18 Verblijf in de bevoegde lidstaat terwijl de woonplaats in een andere lidstaat ligt - Bijzondere regels voor gezinsleden van grensarbeiders

Artikel 19 Verblijf buiten de bevoegde staat

Artikel 20 Reizen met het oogmerk verstrekkingen te ontvangen buiten de woonstaat (of lidstaat van de woonplaats)

Artikel 21 Uitkeringen

Artikel 22 Aanvragers van pensioenen

Afdeling 2 Pensioengerechtigden en hun gezinsleden

Artikel 23 Recht op verstrekkingen krachtens de wetgeving van de lidstaat van de woonplaats

Artikel 24 Geen recht op verstrekkingen krachtens de wetgeving van de lidstaat van de woonplaats

Artikel 25 Pensioenen krachtens de wetgeving van een of meer andere lidstaten dan de lidstaat van de woonplaats in gevallen waarin er een recht op verstrekkingen in de lidstaat van de woonplaats

Artikel 26 Gezinsleden die in een andere lidstaat wonen dan die waar de pensioengerechtigde woont

Artikel 27 Verblijf van de pensioengerechtigde en zijn gezinsleden in een andere lidstaat dan die waar zij wonen - Verblijf in de bevoegde lidstaat - Toestemming voor een passende behandeling buiten de lidstaat van woonplaats

Artikel 28 Bijzondere voorschriften voor gepensioneerde grensarbeiders

Artikel 29 Uitkeringen voor pensioengerechtigden

Artikel 30 Premies of bijdragen ten laste van de pensioengerechtigden

Afdeling 3 Gemeenschappelijke bepalingen

Artikel 31 Algemene bepaling

Artikel 32 Het recht op verstrekkingen: Prioriteitsbepaling - Bijzondere voorschriften voor recht voor gezinsleden op prestaties in de lidstaat van de woonplaats

Artikel 33 Belangrijke verstrekkingen

Artikel 34 Samenloop van prestaties bij langdurige zorg

Artikel 35 Vergoedingen tussen organen onderling

HOOFDSTUK 2 Prestaties bij arbeidsongevallen en beroepsziekten

Artikel 36 Recht op verstrekkingen en uitkeringen

Artikel 37 Kosten voor het vervoer

Artikel 38 Prestaties wegens een beroepsziekte ontstaan door werkzaamheden in verschillende lidstaten

Artikel 39 Verergering van een beroepsziekte

Artikel 40 Regels in verband met bijzonderheden van bepaalde wetgevingen

Artikel 41 Vergoedingen tussen organen onderling

HOOFDSTUK 3 Uitkeringen bij overlijden

Artikel 42 Recht op uitkeringen ingeval het overlijden in een andere lidstaat dan de bevoegde lidstaat plaatsvindt, of ingeval de rechthebbende in een andere lidstaat dan de bevoegde lidstaat woont

Artikel 43 Het verlenen van uitkeringen bij overlijden van een pensioengerechtigde

HOOFDSTUK 4 Uitkeringen bij invaliditeit

Artikel 44 Personen die uitsluitend onderworpen zijn aan A-wetgevingen

Artikel 45 Bijzondere bepalingen inzake samentelling van tijdvakken

Artikel 46 Personen die onderworpen zijn aan hetzij uitsluitend B-wetgevingen, hetzij A- en B-wetgevingen

Artikel 47 Verergering van invaliditeit

Artikel 48 Omzetting van invaliditeitsuitkering en in ouderdomsuitkeringen

Artikel 49 Bijzondere bepalingen betreffende ambtenaren

HOOFDSTUK 5 Ouderdoms- en nabestaandenpensioenen

Artikel 50 Algemene bepalingen

Artikel 51 Bijzondere bepalingen inzake samentelling van tijdvakken van verzekering of van wonen met het oog op het verkrijgen, het behoud of het herstel van het recht op uitkering

Artikel 52 Toekenning van uitkeringen

Artikel 53 Anticumulatiebepalingen

Artikel 54 Bijzondere bepalingen inzake samenloop van prestaties van dezelfde aard

Artikel 55 Samenloop van een of meer uitkeringen van verschillende aard

Artikel 56 Aanvullende bepalingen voor de berekening van de uitkeringen

Artikel 57 Tijdvakken van verzekering of van wonen van minder dan één jaar

Artikel 58 Toekenning van een aanvulling

Artikel 59 Herberekening en aanpassing van de uitkeringen

Artikel 60 Bijzondere bepalingen voor ambtenaren

HOOFDSTUK 6 Werkloosheidsuitkeringen

Artikel 61 Specifieke regels voor de samentelling van tijdvakken van verzekering, van werkzaamheden in loondienst of van werkzaamheden anders dan in loondienst

Artikel 62 Berekening van de uitkering

Artikel 63 Bijzondere bepalingen voor de opheffing van de bepalingen inzake de woonplaats

Artikel 64 Werklozen die zich naar het grondgebied van een andere lidstaat begeven

Artikel 65 Werklozen die tijdens het verrichten van hun laatste werkzaamheden in een andere dan de bevoegde lidstaat woonden

Artikel 65 bis Bijzondere bepalingen voor volledig werkloze grensarbeiders anders dan in loondienst indien personen anders dan in loondienst werkzaam in de lidstaat waar zij wonen niet onder een werkloosheidsverzekeringsstelsel vallen

HOOFDSTUK 7 Uitkeringen bij vervroegde uittreding

Artikel 66 Uitkeringen

HOOFDSTUK 8 Gezinsuitkeringen

Artikel 67 Gezinsleden die in een andere lidstaat wonen

Artikel 68 Prioriteitsregels bij samenloop

Artikel 68 bis Betaling van de uitkeringen

Artikel 69 Aanvullende bepalingen

HOOFDSTUK 9 Bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties

Artikel 70 Algemene bepaling

TITEL IV ADMINISTRATIEVE COMMISSIE EN RAADGEVEND COMITÉ

Artikel 71 Samenstelling en werkwijze van de Administratieve Commissie

Artikel 72 Taken van de Administratieve Commissie

Artikel 73 Technische Commissie voor de gegevensverwerking

Artikel 74 Rekencommissie

Artikel 75 Raadgevend Comité voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

TITEL V DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 76 Samenwerking

Artikel 77 Bescherming van persoonsgegevens

Artikel 78 Elektronische gegevensverwerking

Artikel 79 Financiering van activiteiten op het gebied van de sociale zekerheid

Artikel 80 Vrijstelling

Artikel 81 Aanvragen, verklaringen of beroepschriften

Artikel 82 Geneeskundige onderzoeken

Artikel 83 Toepassing van wetgevingen

Artikel 84 Inning van premies of bijdragen en terugvordering van prestaties

Artikel 85 Rechten van de organen

Artikel 86 Bilaterale overeenkomsten

TITEL VI OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 87 Overgangsbepalingen

Artikel 87 bis Overgangsbepalingen voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 465/2012

Artikel 88 Bijwerking van de bijlagen

Artikel 89 Toepassingsverordening

Artikel 90 Intrekkingen

Artikel 91 Inwerkingtreding

BIJLAGEN

Bijlage I Voorschotten op onderhoudsverplichtingen, bijzondere uitkeringen bij geboorte of adoptie (artikel 1, lid 4, onder z))

Bijlage II Beperkingen van verdragen die van toepassing blijven en die, naargelang het geval, beperkt zijn tot de personen die onder deze bepalingen vallen (artikel 8, lid 1)

Bijlage III Beperkingen van het recht op verstrekkingen van gezinsleden van een grensarbeider (artikel 18, lid 2)

Bijlage IV Meer rechten voor pensioengerechtigden die naar de bevoegde lidstaat terugkeren (artikel 27, lid 2)

Bijlage V Meer rechten voor voormalige grensarbeiders die terugkeren naar het land waar zij tevoren al dan niet in loondienst grensarbeider zijn geweest (alleen van toepassing indien de lidstaat waar zich het bevoegde orgaan bevindt dat verantwoordelijk is voor de kosten van de aan de pensioengerechtigde in de lidstaat van zijn woonplaats verleende verstrekkingen, is vermeld) (artikel 28, lid 2)

Bijlage VI Vaststelling van A-wetgeving die van de bijzondere coördinatie zou moeten profiteren (artikel 44, lid 1)

Bijlage VII Overeenstemming tussen de wettelijke regelingen van de lidstaten inzake voorwaarden omtrent de mate van invaliditeit (Artikel 46, lid 3 van de verordening)

Bijlage VIII Gevallen waarin wordt afgezien van berekening pro rata of waarin deze niet van toepassing is (artikel 52, lid 4, en artikel 52, lid 5)

Bijlage IX Prestaties en overeenkomsten waarbij artikel 49 kan worden toegepast

Bijlage X Bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties (artikel 70, lid 2,onder c))

Bijlage XI Bijzonder bepalingen voor de toepassing van de wetgeving van de lidstaten (Artikel 51, lid 3, artikel 56, lid 1, en artikel 83)


Documenten van Minsterie SZW (NL)

  • 04 dec 2009, Antwoorden van minister Donner, mede namens de minister van VWS, op de vragen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Europese Verordening van de Minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid [4] [5]
  • 29 jun 2009, Brief van minister Donner over Europese Verordeningen Sociale Zekerheid [6]
  • 22 jun 2009, Brief van minister Donner met betrekking tot de Europese Verordeningen Sociale Zekerheid[7]
  • 08 jun 2009, Brief van minister Donner, mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over brief Europese Verordeningen sociale zekerheid[8] [9]
  • 14 dec 2007, Brief van minister Donner over de Herziene Europese code inzake sociale zekerheid[10]
  • 22 mrt 2004, Brief van minister De Geus over het voorstel tot vereenvoudiging en modernisering van Verordening (EEG) nr. 1408/71 [11]
  • EU-socialezekerheidscoördinatie: vereenvoudiging en modernisering van Verordening (EEG) nr. 1408/71[12]
  • Interinstitutioneel dossier[13]

Historie totstandkoming (toepassingsverordening)


Voetnoten