Verordening (EG) nr. 987/2009

Uit NeBelEx Wiki
Versie door Eric Hoepelman (Overleg | bijdragen) op 5 dec 2012 om 09:07

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Verordening (EG) nr. 987/2009[1][2] van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (Voor de EER en Zwitserland relevante tekst)

Preambule

TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I Definities

Artikel 1 Definities

HOOFDSTUK II Bepalingen inzake samenwerking en gegevensuitwisseling

Artikel 2 Tussen de organen uit te wisselen informatie en wijze waarop deze uitwisseling moet plaatsvinden

Artikel 3 Tussen de betrokkenen en de organen uit te wisselen informatie en wijze van uitwisseling

Artikel 4 Vorm en wijze van uitwisseling van gegevens

Artikel 5 Juridische waarde van in een andere lidstaat afgegeven documenten en bewijsstukken

Artikel 6 Voorlopige toepassing van een wetgeving en voorlopige betaling van uitkeringen

Artikel 7 Voorlopige berekening van uitkeringen en premies

HOOFDSTUK III Overige algemene bepalingen voor de toepassing van de basisverordening

Artikel 8 Administratieve overeenkomsten tussen twee of meer lidstaten

Artikel 9 Andere procedures tussen de autoriteiten en de organen

Artikel 10 Voorkoming van samenloop van prestaties

Artikel 11 Gegevens voor de vaststelling van de woonplaats

Artikel 12 Samentelling van tijdvakken

Artikel 13 Regels voor de omrekening van tijdvakken

TITEL II VASTSTELLING VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING

Artikel 14 Verduidelijkingen bij de artikelen 12 en 13 van de basisverordening

Artikel 15 Procedures voor de toepassing van artikel 11, lid 3, punt b) en punt d), artikel 11, lid 4, en artikel 12 van de basisverordening (betreffende de verstrekking van informatie aan de betrokken organen)

Artikel 16 Procedure voor de toepassing van artikel 13 van de basisverordening

Artikel 17 Procedure voor de toepassing van artikel 15 van de basisverordening

Artikel 18 Procedure voor de toepassing van artikel 16 van de basisverordening

Artikel 19 Verstrekking van informatie aan betrokkenen en werkgevers

Artikel 20 Samenwerking tussen organen

Artikel 21 Verplichtingen van de werkgever

TITEL III BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR VERSCHILLENDE CATEGORIEËN UITKERINGEN

HOOFDSTUK I Prestaties bij ziekte, en moederschaps- en daarmee gelijkgestelde vaderschapsuitkeringen

Artikel 22 Algemene toepassingsbepalingen

Artikel 23 Toe te passen stelsel als er in het land van de woon- of verblijfplaats meer dan één stelsel bestaat

Artikel 24 Woonplaats in een andere dan de bevoegde lidstaat

Artikel 25 Verblijf in een andere dan de bevoegde lidstaat

Artikel 26 Geplande geneeskundige verzorging

Artikel 27 Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in het geval dat de woon- of verblijfplaats zich in een andere dan de bevoegde lidstaat bevindt

Artikel 28 Uitkeringen bij langdurige zorg in het geval dat de woon- of verblijfplaats zich in een andere dan de bevoegde lidstaat bevindt

Artikel 29 Toepassing van artikel 28 van de basisverordening

Artikel 30 Premies en bijdragen ten laste van de pensioengerechtigden

Artikel 31 Toepassing van artikel 34 van de basisverordening

Artikel 32 Bijzondere toepassingsmaatregelen

HOOFDSTUK II Prestaties bij arbeidsongevallen en beroepsziekten

Artikel 33 Recht op verstrekkingen en uitkeringen voor degene die in een andere dan de bevoegde lidstaat woont of verblijft

Artikel 34 Procedure in geval van een arbeidsongeval of beroepsziekte in een andere dan de bevoegde lidstaat

Artikel 35 Geschillen naar aanleiding van de vraag of het ongeval of de ziekte al dan niet het gevolg is van de uitoefening van een beroep

Artikel 36 Procedure bij blootstelling aan het risico van een beroepsziekte in meer dan één lidstaat

Artikel 37 Uitwisseling van inlichtingen tussen organen en betaling van voorschotten bij beroep tegen een afwijzende beslissing

Artikel 38 Verergering van een beroepsziekte

Artikel 39 Beoordeling van de mate van ongeschiktheid bij een eerder of een later voorgekomen arbeidsongeval of beroepsziekte

Artikel 40 Indiening en behandeling van een aanvraag om renten of aanvullende uitkeringen

Artikel 41 Bijzondere toepassingsmaatregelen

HOOFDSTUK III Uitkeringen bij overlijden

Artikel 42 Aanvraag van uitkeringen bij overlijden

HOOFDSTUK IV Uitkeringen bij invaliditeit, ouderdoms- en nabestaandenpensioenen

Artikel 43 Aanvullende bepalingen voor de berekening van de uitkeringen

Artikel 44 Inaanmerkingneming van tijdvakken van kinderopvoeding

Artikel 45 Aanvraag om uitkeringen

Artikel 46 Door de aanvrager bij de aanvraag te voegen stukken en gegevens

Artikel 47 Behandeling van de aanvragen door de betrokken organen

Artikel 48 Kennisgeving van de beslissingen aan de aanvrager

Artikel 49 Vaststelling van de mate van invaliditeit

Artikel 50 Voorlopige betalingen en voorschotten op uitkeringen

Artikel 51 Herberekening van uitkeringen

Artikel 52 Maatregelen ter bespoediging van het proces rondom de pensioenberekening

Artikel 53 Coördinatiemaatregelen binnen de lidstaten

HOOFDSTUK V Werkloosheidsuitkeringen

Artikel 54 Samentelling van tijdvakken en berekening van de uitkering

Artikel 55 Voorwaarden voor en beperkingen van het behoud van het recht op uitkering van de werkloze die zich naar het grondgebied van een andere lidstaat begeeft

Artikel 56 De werkloze die in een andere dan de bevoegde lidstaat woonde

Artikel 57 Voorschriften voor de toepassing van de artikelen 61, 62, 64 en 65 van de basisverordening met betrekking tot onder een bijzonder stelsel voor ambtenaren vallende personen

HOOFDSTUK VI Gezinsuitkeringen

Artikel 58 Prioriteitsregels bij samenloop

Artikel 59 Voorschriften in geval van wijziging van de toepasselijke wetgeving en/of de bevoegdheid om gezinsuitkeringen toe te kennen

Artikel 60 Procedure voor toepassing van de artikelen 67 en 68 van de basisverordening

Artikel 61 Procedure voor toepassing van artikel 69 van de basisverordening

TITEL IV FINANCIËLE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I Vergoeding van de kosten voor prestaties op grond van de artikelen 35 en 41 van de basisverordening

Afdeling 1 Vergoeding op basis van de werkelijke uitgaven

Artikel 62 Beginselen

Afdeling 2 Vergoeding op basis van vaste bedragen

Artikel 63 Vaststelling van de betrokken lidstaten

Artikel 64 Methode voor de berekening van de vaste maandelijkse bedragen en van het vaste totaalbedrag

Artikel 65 Kennisgeving van de gemiddelde jaarlijkse kosten

Afdeling 3 Gemeenschappelijke bepalingen

Artikel 66 Procedure voor de vergoeding tussen organen onderling

Artikel 67 Termijnen voor de indiening en betaling van schuldvorderingen

Artikel 68 Moratoire interesten en interesten op voorschotten

Artikel 69 Afsluiting van de jaarrekeningen

HOOFDSTUK II Vergoeding van werkloosheidsuitkeringen op grond van artikel 65 van de basisverordening

Artikel 70 Vergoeding van werkloosheidsuitkeringen

HOOFDSTUK III Terugvordering van ten onrechte verstrekte prestaties, terug- en invordering van voorlopige betalingen en premies, verrekening en bijstand bij terug- en invordering

Afdeling 1 Beginselen

Artikel 71 Gemeenschappelijke bepalingen

Afdeling 2 Verrekening

Artikel 72 Ten onrechte ontvangen prestaties

Artikel 73 Voorlopige betaalde prestaties in geld of voorlopig betaalde premies

Artikel 74 Kosten in verband met verrekening

Afdeling 3 Terug- en Invordering

Artikel 75 Definities en algemene bepaling

Artikel 76 Verzoek om inlichtingen

Artikel 77 Notificatie

Artikel 78 Verzoek tot terug- of invordering

Artikel 79 Executoriale titel van de schuldvordering

Artikel 80 Wijze en termijnen van betaling

Artikel 81 Betwisting met betrekking tot de schuldvordering of de executoriale titel van de schuldvorderingen of betwisting met betrekking tot de uitvoeringsmaatregelen

Artikel 82 Beperkingen van de bijstand

Artikel 83 Verjaring

Artikel 84 Conservatoire maatregelen

Artikel 85 Kosten in verband met de invordering

Artikel 86 Evaluatieclausule

TITEL V DIVERSE BEPALINGEN, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 87 Geneeskundig onderzoek en administratieve controle

Artikel 88 Kennisgevingen

Artikel 89 Informatie

Artikel 90 Valutaomrekening

Artikel 91 Statistieken

Artikel 92 Wijziging van de bijlagen

Artikel 93 Overgangsbepalingen

Artikel 94 Overgangsbepalingen betreffende pensioenen

Artikel 95 Overgangstermijn voor uitwisseling van elektronische gegevens

Artikel 96 Intrekking

Artikel 97 Bekendmaking en inwerkingtreding

Bijlagen

Bijlage 1 Van kracht gebleven toepassingsbepalingen van bilaterale overeenkomsten, en nieuwe bilaterale uitvoeringsovereenkomsten (uittreksel)

Bijlage 2 Bijzondere stelsels voor ambtenaren (uittreksel)

Bijlage 3 Lidstaten die vergoeding eisen van de kosten voor verstrekkingen op basis van vaste bedragen (uittreksel)

Bijlage 4 Bijzonderheden van de in artikel 88, lid 4, van de toepassingsverordening bedoelde gegevensbank (uittreksel)

Bijlage 5 Lidstaten die op basis van wederkerigheid het maximumbedrag van de in de derde zin van artikel 65, lid 6, van de basisverordening bedoelde vergoeding vaststellen op basis van het gemiddelde bedrag van de werkloosheidsuitkeringen die in het voorgaande kalenderjaar onder hun wetgevingen werden verstrekt (uittreksel)


Voetnoten