(Dubbel)belastingverdrag Nederland - België

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, 5 juni 2001. [1] [2] [3] [4] [5] [6]HOOFDSTUK I. WERKINGSSFEER VAN HET VERDRAG

Artikel 1. Personen op wie het Verdrag van toepassing is

Artikel 2. Belastingen waarop het Verdrag van toepassing is

HOOFDSTUK II. BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 3. Algemene begripsbepalingen

Artikel 4. Inwoner

Artikel 5. Vaste inrichting

HOOFDSTUK III. BELASTINGHEFFING NAAR INKOMEN

Artikel 6. Inkomsten uit onroerende goederen

Artikel 7. Ondernemingswinst

Artikel 8. Zeevaart, binnenvaart en luchtvaart

Artikel 9. Verbonden ondernemingen

Artikel 10. Dividenden

Artikel 11. Interest

Artikel 12. Royalty's

Artikel 13. Vermogenswinst

Artikel 14. Zelfstandige beroepen

Artikel 15. Niet-zelfstandige beroepen

Artikel 16. Vennootschapsleiding

Artikel 17. Artiesten en sportbeoefenaars

Artikel 18. Pensioenen, lijfrenten, sociale zekerheidsuitkeringen en alimentatieuitkeringen

Artikel 19. Overheidsfuncties

Artikel 20. Leraren en studenten

Artikel 21. Andere inkomsten

HOOFDSTUK IV. BELASTINGHEFFING NAAR HET VERMOGEN

Artikel 22. Vermogen

HOOFDSTUK V. WIJZE WAAROP DUBBELE BELASTING WORDT VERMEDEN

Artikel 23 Wijze waarop dubbele belasting wordt vermeden

HOOFDSTUK VI. BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 24. Werkzaamheden buitengaats

Artikel 25. Instellingen voor collectieve belegging in effecten

Artikel 26. Non-discriminatie

Artikel 27. Compensatieregeling voor Nederlandse grensarbeiders

Artikel 28. Regeling voor onderling overleg

Artikel 29. Uitwisseling van inlichtingen

Artikel 30. Invorderingsbijstand

Artikel 31. Beperking van de artikelen 29 en 30

Artikel 32. Diplomatieke en consulaire ambtenaren

HOOFDSTUK VII. SLOTBEPALINGEN

Artikel 33. Inwerkingtreding

Artikel 34. Beëindiging

DIVERSEN

Protocol I

Protocol II

Briefwisseling


Voetnoten