Artikel 28 V987/2009

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Tekst regeling

Artikel 28 Uitkeringen bij langdurige zorg in het geval dat de woon- of verblijfplaats zich in een andere dan de bevoegde lidstaat bevindt

A) Door de verzekerde te volgen procedure
1. Om in aanmerking te komen voor uitkeringen bij langdurige zorg op grond van artikel 21, lid 1, van de basisverordening, wendt de verzekerde zich tot het bevoegde orgaan. Het bevoegde orgaan stelt zo nodig het orgaan van de woonplaats daarvan in kennis.
B) Door het orgaan van de woonplaats te volgen procedure
2. Het orgaan van de woonplaats onderzoekt op verzoek van het bevoegde orgaan de toestand van de verzekerde, met het oog op zijn behoefte aan langdurige zorg. Het bevoegde orgaan verschaft het orgaan van de woonplaats alle voor dit onderzoek nodige gegevens.
C) Door het bevoegde orgaan te volgen procedure
3. Het bevoegde orgaan heeft het recht om, teneinde de mate van behoefte aan langdurige zorg te bepalen, de verzekerde te laten onderzoeken door een arts of andere deskundige die het orgaan zelf heeft gekozen.
4. Artikel 27, lid 7, van de toepassingsverordening is van overeenkomstige toepassing.
D) Procedure bij verblijf in een andere dan de bevoegde lidstaat
5. De leden 1 tot en met 4 zijn van overeenkomstige toepassing op de verzekerde die in een andere dan de bevoegde lidstaat verblijft.
E) Gezinsleden
6. De leden 1 tot en met 5 zijn van overeenkomstige toepassing op de gezinsleden van de verzekerde.


Aantekeningen

Portable Document


Voetnoten