Artikel 3 V883/2004

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Tekst van de regeling

Materiële werkingssfeer

1. Deze verordening is van toepassing op alle wetgeving betreffende de volgende takken van sociale zekerheid:

a) prestaties bij ziekte;
b) moederschaps- en daarmee gelijkgestelde vaderschapsuitkeringen;
c) uitkeringen bij invaliditeit;
d) uitkeringen bij ouderdom;
e) uitkeringen aan nabestaanden;
f) prestaties bij arbeidsongevallen en beroepsziekten;
g) uitkeringen bij overlijden;
h) uitkeringen bij werkloosheid;
i) uitkeringen bij vervroegde uittreding;
j) gezinsbijslagen.

2. Tenzij in bijlage XI anders is bepaald, is deze verordening van toepassing op de algemene en bijzondere stelsels van sociale zekerheid, al dan niet op premie- of bijdragebetaling berustend, alsmede op de stelsels betreffende de verplichtingen van een werkgever of een reder.

3. Deze verordening is tevens van toepassing op bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties, als bedoeld in artikel 70.

4. Titel III laat de wettelijke voorschriften van een lidstaat met betrekking tot de verplichtingen van de reder onverlet.

5. Deze verordening is niet van toepassing op:

a) sociale en medische bijstand of
b) prestaties in verband waarmee een lidstaat de aansprakelijkheid voor aan personen toegebrachte schade op zich neemt en voorziet in schadeloosstelling, zoals voor slachtoffers van oorlogshandelingen en militair optreden of de gevolgen daarvan, slachtoffers van criminaliteit, moord of terreurdaden, slachtoffers van schade die hun door overheidsdienaren in functie werd toegebracht, of slachtoffers die om politieke of religieuze redenen of omwille van hun afstamming nadeel werd berokkend.

Aantekening

Nationale regelingen vallende onder de materiële werkingssfeer

Tak Nederland België
Prestaties bij ziekte
Moederschaps- en daarmee gelijkgestelde vaderschapsuitkeringen
Uitkeringen bij invaliditeit
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
Uitkeringen bij ouderdom
 • Algemene Ouderdomswet (AOW)
Uitkeringen aan nabestaanden
 • Algemene nabestaandenwet (ANW)
Prestaties bij arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
Uitkeringen bij overlijden

geen

Uitkeringen bij werkloosheid
 • Werkloosheidswet (WW)
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
 • Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW)
Uitkeringen bij vervroegde uittreding
 • Uitkeringswet Gewezen Militairen (UGM)
Gezinsbijslagen
 • Algemene kinderbijslagwet (AKW)
 • Wet op de kinderopvangtoeslag (KOT)
 • Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG)
 • Wet op het kindgebonden budget (KGB)


Nationale regelingen NIET vallende onder de materiële werkingssfeer

Nederland België
 • Wet studiefinanciering 2000
 • Toeslagenwet (TW)
 • Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
 • Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (MKOB)?


Voetnoten

 1. In dit geval is de werkgever het 'bevoegd orgaan'.