Inhaalregeling

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Essentie

Inwoner van Nederland / binnenlands belastingplichtigen

Inwoners van Nederland worden in Nederland belast voor hun gehele wereldinkomen . Tot dit wereldinkomen behoren ook inkomensbestanddelen die afkomstig zijn uit andere landen en aldaar ook in de belastingheffing worden betrokken. Afhankelijk van het type inkomensbestanddeel en het land van herkomst van het buitenlandse inkomensbestanddeel verleent Nederland dan een voorkoming van dubbele belasting op grond van een belastingverdrag of op basis van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001.


Niet-NL-inwoners (met Nederlands inkomen) / buitenlands belastingplichtigen

Ook de niet-NL-inwoner (met Nederlands inkomen) kan kiezen voor een soortgelijke regeling. Alsdan kan negatief inkomen uit het buitenland (dat wil zeggen niet-NL, bijvoorbeeld België) uw wereldinkomen verlagen. Hierdoor hoeft in Nederland minder belasting te worden betaald, hetgeen voor dat jaar een belastingvoordeel betekent. Maar dit belastingvoordeel kan in een later jaar (deels) worden teruggenomen als er in dat jaar positief buitenlands inkomen is. Het eerdere negatieve buitenlandse inkomen schuift door naar het volgende jaar, verkleint dan het positieve buitenlandse inkomen met een kleinere voorkoming van dubbele belasting tot gevolg. Dit doorschuiven naar een volgend jaar staat bekend als de ‘inhaalregeling’.


Beschikking

Een bij beschikking vastgestelde stand van de inhaalregeling is in wezen een te innen belastingclaim van de Nederlandse fiscus op toekomstige positieve buitenlandse inkomsten.


Achtergrond

Wetgeving

Artikel 6. Heffingsgrondslagen; keuzerecht voor buitenlandse belastingplichtigen; inhaalregeling[1]
1.Indien het gezamenlijke bedrag van de niet of tegen een beperkt tarief in Nederland te belasten bestanddelen van het noemerinkomen – berekend met inachtneming van de overbrenging volgens artikel 5 – negatief is, wordt het voor de toepassing van de vermindering volgens artikel 3 aangemerkt als een negatief niet of tegen een beperkt tarief in Nederland te belasten bestanddeel van het noemerinkomen van het volgend jaar. De inspecteur stelt het naar het volgend jaar over te brengen bedrag vast bij voor bezwaar vatbare beschikking.
2.De artikelen 26 en 27 van het Besluit voorkoming dubbele belasting zijn van overeenkomstige toepassing.


Aantekeningen

Europesrechtelijke houdbaarheid

De houdbaarheid van de inhaalregeling staat ter discussie sinds Renneberg. Later verscheen het arrest HvJ EU Gielen. Voor de discussie op nationaal niveau, zie:


De keuzemogelijkheid van artikel 2.5 geldt steeds voor het hele kalenderjaar, ook al bestaat er slechts een deel van het jaar belastingplicht.


  • Via een nieuwsbericht op de website heeft de staatssecretaris van Financiën bericht:[2]
Buitenlandse belastingplichtigen die 90 procent of meer van hun inkomen in Nederland verdienen, krijgen hun hypotheekrenteaftrek voortaan op dezelfde manier als inwoners van Nederland.

Op 2 juni 2012 is vervolgens een goedkeurend beleidsbesluit verschenen: DGB2012/2190M.


Voetnoten