VAR

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Verklaring Arbeidsrelatie

(Ook) aan niet-(NL-)inwoners wordt een VAR-beschikking afgegeven, ongeacht of zij in Nederland al dan niet buitenlands belastingplichtig zijn. Het landelijke coördinatiepunt VAR bij de Belastingdienst/Noord behandelt ook buitenlandse VAR-aanvragen.


Wet

Artikelen 3.156 en 3.157 Wet IB 2001[1]


Beleid

 • Belastingdienst en UWV: Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking[2]
 • Beantwoording kamervragen van Bashir (SP) inzake VAR-verklaringen, 6 mei 2010[3]


Praktisch

 • Info en online aanvragen VAR: http://www.belastingdienst.nl/variabel/verklaring_arbeidsrelatie/
 • Inspecteur beoordeelt de aanvraag aan de hand van Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking.[4] De inspecteur heeft de plicht en de bevoegdheid om zelfstandig te beoordelen welke VAR moet worden afgegeven.[5]
 • Inhoudingsplichtigen kunnen de echtheid van VAR-verklaringen telefonisch controleren bij het Landelijk Coördinatiepunt VAR (088) 15 11 000.[6]


Gevolgen

 • Loonheffingen: de inhoudingsplichtige is niet langer inhoudingsplichtig voor betalingen aan de VAR-houder.
Zie hiervoor artikel 6a Wet op de loonbelasting 1964[7]
 • Sociale zekerheid: de arbeidsverhouding wordt niet langer als dienstbetrekking beschouwd.
Zie hiervoor artikel 6, lid 1, onderdeel e van respectievelijk Werkloosheidswet (WW)[8], Ziektewet (ZW)[9] en artikel 8, lid 1 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)[10]
 • Het is een keuze van de VAR-houder om zijn VAR wel of niet aan de opdracht-/werk-gever te overleggen. Pas wanneer deze de VAR overlegt heeft deze (de met de VAR beoogde) rechtsgevolgen.[11]


Jurisprudentie

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 07-05-2010, nr. 09/00477[12]
(hoger beroep van Rb. Breda, 22-07-2009[13]): buitenlands opdrachtnemer kan wel VAR krijgen.
"(...)De rechtbank is op grond hiervan van oordeel dat voor niet-inwoners met een materiële verklaring niet dezelfde mogelijkheden openstaan als voor belastingplichtigen met een VAR. Hierdoor bestaat voor niet-inwoners de belemmering waarover in de Kamerstukken gesproken wordt wel degelijk.
Gelet hierop dient, om de bedoelde gelijkheid in behandeling te bewerkstelligen, naar het oordeel van de rechtbank aan belanghebbende alsnog een VAR verstrekt te worden." (r.o. 2.12)
Staatssecretaris ziet af van cassatie[14]: "Ik zie evenwel af van het instellen van cassatie, aangezien het beleid met betrekking tot het afgeven van VAR-beschikkingen is gewijzigd met het oog op het belang dat ook niet-inwoners bij een dergelijke beschikking kunnen hebben. Met ingang van 1 juni 2010 behandelt het landelijke coördinatiepunt VAR bij de Belastingdienst/Noord ook buitenlandse VAR-aanvragen en zo spoedig mogelijk worden ook VAR-beschikkingen afgegeven aan niet-inwoners, ongeacht of zij in Nederland al dan niet buitenlands belastingplichtig zijn."
Gerechtshof Arnhem, 24-01-2006
buitenlands belastingplichtige kan geen VAR krijgen.[15]


Voetnoten

 1. Artikelen 3.156 en 3.157 Wet IB 2001 op wetten.nl
 2. Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking op wetten.nl
 3. DGB10-861 Antwoorden op Kamervragen van lid Bashir (SP) over de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) op minfin.nl
 4. Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking op wetten.nl
 5. Gerechtshof Amsterdam, 2 september 2010, nr. 09/00490, r.o. 4.3
 6. Info over VAR-check op belastingdienst.nl
 7. Artikel 6a Wet op de loonbelasting 1964 op wetten.nl
 8. Artikel 6 Werkloosheidswet op wetten.nl
 9. Artikel 6 Ziektewet op wetten.nl
 10. Artikel 8 WIA op wetten.nl
 11. Rechtbank Arnhem, 31 januari 2012, nr. AWB 10/4705 op LJN.nl
 12. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, nr. 09/00477 op rechtspraak.nl
 13. Rechtbank Breda, 22-07-2009, nr. 09/673.
 14. Toelichting minister van 18 juni 2010 nr. DGB 2010-3581 n.a.v. uitspraak Hof Den Bosch van 7 mei 2010, nr. 2009/00477
 15. Gerechtshof Arnhem, 24-01-2006, nr. 03/02489