Verlengde navorderingstermijn

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Artikel 16 vierde lid Algemene wet inzake rijksbelastingen[1]
Indien te weinig belasting is geheven over een bestanddeel van het voorwerp van enige belasting dat in het buitenland wordt gehouden of is opgekomen, vervalt, in afwijking in zoverre van het derde lid, eerste volzin, de bevoegdheid tot navorderen door verloop van twaalf jaren na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan.


Jurisprudentie

De verlengde navorderingstermijn is beperkt tot de tijd die de inspecteur nodig heeft voor het voorbereiden en vaststellen van de navorderingsaanslagen. Een langere termijn wordt door de Hoge Raad verworpen.[2][3][4] Volgens Rechtbank Haarlem is bij een relatief korte overschrijding -slechts zeven maanden- van de gewone navorderingstermijn al sprake van een te lange periode tussen het moment waarop de inspecteur de beschikking heeft gekregen over een nieuw feit en het moment waarop hij de daarop gebaseerde navorderingsaanslag heeft opgelegd.[5] Wanneer informatie benodigd is van buitenlandse (fiscale) autoriteiten wordt gebruik gemaakt van regelingen voor wederzijdse bijstand. Ook dan verlengt dit slechts de navorderingtermijn voor de tijd die noodzakelijkerwijs moet verlopen om op nuttige wijze gebruik te maken van deze regelingen voor wederzijdse bijstand.[6]

Zie ook:


Buitenlands inkomensbestanddeel

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 22-09-2009, LJN BJ8428[10]
Het Hof is van oordeel dat in het onderhavige geval geen sprake is van een in het buitenland opgekomen inkomensbestanddeel in de zin van artikel 16, vierde lid, AWR.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 3 november 2017, ECLI
NL:RBZWB:2017:7178
Voor de verlengde navorderingstermijn moet sprake zijn van ‘in het buitenland opgekomen’ inkomsten. Daar moeten ook onder worden begrepen inkomsten die in Nederland zijn gegenereerd en rechtstreeks door de Nederlandse afnemer naar een buitenlandse bankrekening worden overgemaakt, waardoor deze inkomsten aan het zicht van de Nederlandse fiscus zijn onttrokken.

Ambtelijk verzuim


Voetnoten