Verordening (EEG) nr. 574/72

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Verordening (EEG) nr. 574/72 VAN DE RAAD van 21 maart 1972 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de sociale-zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen[1]


Preambule V574/72

TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities

Artikel 2 Modelformulieren — Inlichtingen over de wetgevingen — Handleidingen

Artikel 3 Verbindingsorganen — Contacten tussen de organen onderling en tussen rechthebbenden en organen

Artikel 4 Bijlagen

TITEL II TOEPASSING VAN DE ALGEMENE BEPALINGEN VAN DE VERORDENING

Artikel 5 Vervanging van administratieve akkoorden betreffende de toepassing van verdragen door de toepassingsverordening

Artikel 6 Toelating tot de vrijwillige of vrijwillig voortgezette verzekering

Artikel 7 Algemene voorschriften betreffende de toepassing der bepalingen ter voorkoming van samenloop

Artikel 8 Voorschriften in geval van samenloop van rechten op prestaties bij ziekte of moederschap krachtens de wettelijke regelingen van meer dan één Lid-Staat

Artikel 8 bis Voorschriften in geval van samenloop van rechten op prestaties bij ziekte, arbeidsongeval of beroepsziekte krachtens de wettelijke regeling in Griekenland en de wettelijke regelingen van één of meer andere Lid-Staten

Artikel 9 Voorschriften in geval van samenloop van rechten op uitkeringen bij overlijden krachtens de wettelijke regelingen van meer dan één Lid-Staat

Artikel 9 bis Voorschriften in geval van samenloop van rechten op werkloosheidsuitkeringen

Artikel 10 Voorschriften in geval van samenloop van rechten op gezins- of kinderbijslag voor werknemers en zelfstandigen

Artikel 10 bis Voorschriften die van toepassing zijn indien op de werknemer of zelfstandige gedurende een zelfde tijdvak of een gedeelte van een tijdvak achtereenvolgens de wettelijke regeling van diverse Lid-Staten van toepassing is

TITEL III TOEPASSING VAN DE BEPALINGEN VAN DE VERORDENING BETREFFENDE DE VASTSTELLING VAN DE TOE TE PASSEN WETGEVING

Artikel 10 ter Formaliteiten ter toepassing van artikel 13, lid 2, onder f), van de verordening

Artikel 11 Formaliteiten bij detachering van een werknemer op grond van artikel 14, punt 1, en artikel 14 ter, punt 1, van de verordening en bij op grond van artikel 17 van de verordening gesloten overeenkomsten

Artikel 11 bis Formaliteiten ingevolge artikel 14 bis, punt 1, en artikel 14 ter, punt 2, van de verordening en bij op grond van artikel 17 van de verordening gesloten overeenkomsten in geval van werkzaamheden verricht op het grondgebied van een andere Lid-Staat dan die op het grondgebied waarvan de belanghebbende gewoonlijk werkzaamheden anders dan in loondienst uitoefent

Artikel 12 Bijzondere bepalingen betreffende de aansluiting van werknemers bij het Duitse stelsel inzake sociale zekerheid

Artikel 12 bis Regels inzake personen bedoeld in artikel 14, punt 2, onder b), artikel 14, punt 3, artikel 14 bis, punten 2, 3 en 4, en artikel 14 quater van de verordening, die werkzaamheden in loondienst op het grondgebied van twee of meer Lid-Staten plegen uit te oefenen

Artikel 13 Uitoefening van het keuzerecht door het bedienende personeel van diplomatieke zendingen en consulaire posten

Artikel 14 Uitoefening van het keuzerecht door de hulpfunctionarissen van de Europese Gemeenschappen

TITEL IV TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE BEPALINGEN VAN DE VERORDENING MET BETREKKING TOT DE VERSCHILLENDE SOORTEN PRESTATIES

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE SAMENTELLING VAN TIJDVAKKEN

Artikel 15

HOOFDSTUK 2 ZIEKTE EN MOEDERSCHAP

Artikel 16 Verklaring betreffende tijdvakken van verzekering

Artikel 17 Verstrekkingen ingeval de woonplaats in een andere Lid-Staat dan de bevoegde Staat ligt

Artikel 18 Uitkeringen ingeval de woonplaats in een andere Lid-Staat dan de bevoegde Staat ligt

Artikel 19 Bijzondere bepalingen voor grensarbeiders en hun gezinsleden

Artikel 19 bis Verstrekkingen bij verblijf in de bevoegde Lid-Staat — Gezinsleden die wonen in een andere Lid-Staat dan de Lid-Staat waar de werknemer of zelfstandige woont

Artikel 20 Verstrekkingen ingeval de verblijfplaats in een andere Lid-Staat dan de bevoegde Staat ligt — Bijzonder geval van de werknemers bij het internationaal vervoer, alsmede hun gezinsleden

Artikel 21 Verstrekkingen ingeval de verblijfplaats in een andere Lid-Staat dan de bevoegde Staat ligt — Andere werknemers dan de in artikel 20 van de toepassingsverordening bedoelde werknemers of zelfstandigen

Artikel 22 Verstrekkingen aan werknemers en zelfstandigen bij overbrenging van hun woonplaats of terugkeer naar het land van hun woonplaats en aan werknemers en zelfstandigen die toestemming hebben om zich met het oog op hun geneeskundige verzorging naar een andere Lid-Staat te begeven

Artikel 23 Verstrekkingen aan gezinsleden

Artikel 24 Uitkeringen aan werknemers en zelfstandigen ingeval de verblijfplaats in een andere Lid-Staat dan de bevoegde Staat ligt

Artikel 25 Verklaring betreffende de gezinsleden die in aanmerking moeten worden genomen voor de berekening van de uitkeringen

Artikel 26 Prestaties aan werklozen die zich naar een andere Lid-Staat dan de bevoegde Staat begeven om aldaar werk te zoeken

Artikel 27 Verstrekkingen aan de gezinsleden van werklozen ingeval de woonplats in een andere Lid-Staat dan de bevoegde Staat ligt

Artikel 28 Verstrekkingen aan aanvragers van een pensioen of rente, en aan hun gezinsleden

Artikel 29 Verstrekkingen aan pensioen- of rentetrekkers en aan hun gezinsleden die hun woonplaats niet hebben in een Lid-Staat krachtens de wettelijke regeling waarvan zij een pensioen of rente genieten en recht op prestaties hebben

Artikel 30 Verstrekkingen aan gezinsleden die hun woonplaats hebben in een andere Lid-Staat dan die waar de pensioen- of rentetrekker woont

Artikel 31 Verstrekkingen aan pensioen- of rentetrekkers en aan hun gezinsleden ingeval de verblijfplaats in een andere Lid-Staat ligt dan de Staat waar zij hun woonplaats hebben

Artikel 32 Organen tot welke werknemers in de mijnen en daarmede gelijkgestelde bedrijven, alsmede hun gezinsleden zich kunnen wenden wanneer de woon- of verblijfplaats in een andere Lid-Staat ligt dan de bevoegde Staat

Artikel 32 bis Bijzondere stelsels die van toepassing zijn op bepaalde zelfstandigen

Artikel 33 In aanmerking nemen van het tijdvak waarover reeds door het orgaan van een andere Lid-Staat prestaties werden verleend

Artikel 34

HOOFDSTUK 3 INVALIDITEIT, OUDERDOM EN OVERLIJDEN (PENSIOENEN)

Artikel 35 Aanvragen om invaliditeitsuitkeringen ingeval de werknemer of zelfstandige uitsluitend krachtens de in bijlage IV, deel A, van de verordening vermelde wettelijke regelingen verzekerd is geweest, alsmede in het geval bedoeld in artikel 40, lid 2, van de verordening

Artikel 36 Aanvragen om ouderdomsuitkeringen en uitkeringen aan nagelaten betrekkingen (met uitzondering van uitkeringen voor wezen) alsmede om invaliditeitsuitkeringen in de gevallen waarin artikel 35 van de toepassingsverordening niet voorziet

Artikel 37 Bij de in artikel 36 van de toepassingsverordening bedoelde aanvraag om uitkeringen te voegen stukken en gegevens

Artikel 38 Verklaring betreffende de gezinsleden die in aanmerking moeten worden genomen voor de vaststelling van het bedrag van de uitkering

Artikel 39 Behandeling van aanvragen om invaliditeitsuitkeringen wanneer de werknemer of zelfstandige uitsluitend aan in bijlage IV, deel A, van de verordening vermelde wettelijke regelingen onderworpen is geweest

Artikel 40 Bepaling van de mate van invaliditeit

Artikel 41 Vaststelling van het behandelende orgaan

Artikel 42 Formulieren die moeten worden gebruikt voor de behandeling van aanvragen om uitkeringen

Artikel 43 Door de betrokken organen te volgen procedure voor de behandeling van de aanvraag

Artikel 44 Orgaan dat bevoegd is te beslissen omtrent de toestand van invaliditeit

Artikel 45 Betaling van voorlopige uitkeringen en voorschotten op uitkeringen

Artikel 46 Uitkeringsbedragen voor tijdvakken van vrijwillige of vrijwillig voortgezette verzekering die op grond van artikel 15, lid 1, onder b), van de toepassingsverordening niet in aanmerking dienen te worden genomen

Artikel 47 Berekening van de bedragen van de uitkeringen die overeenkomen met tijdvakken van vrijwillige of vrijwillig voortgezette verzekering

Artikel 48 Mededeling van de beslissingen van de organen aan de aanvrager

Artikel 49 Herberekening van de uitkeringen

Artikel 50 Maatregelen ter bespoediging van de vaststelling van de uitkeringen

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53 Wijze waarop de uitkeringen worden betaald

Artikel 54 Toezending van het borderel van de verschuldigde bedragen aan het uitbetalend orgaan

Artikel 55 Storting van de verschuldigde bedragen op rekening van het uitbetalend orgaan

Artikel 56 Betaling van de verschuldigde bedragen door het uitbetalende orgaan aan de rechthebbende

Artikel 57 Afsluiting van de rekeningen der betalingen bedoeld in artikel 56 van de toepassingsverordening

Artikel 58 In rekening brengen van de kosten verbonden aan de uitbetaling van de uitkeringen

Artikel 59 Mededeling van overbrenging van woonplaats van de rechthebbende

HOOFDSTUK 4 ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN

Artikel 60 Verstrekkingen ingeval de woonplaats in een andere Lid-Staat dan de bevoegde Staat ligt

Artikel 61 Andere uitkeringen dan renten ingeval de woonplaats in een andere Lid-Staat dan de bevoegde Staat ligt

Artikel 62 Verstrekkingen ingeval de verblijfplaats in een andere Lid-Staat dan de bevoegde Staat ligt

Artikel 63 Verstrekkingen aan werknemers of zelfstandigen bij overbrenging van hun woonplaats of terugkeer naar het land van hun woonplaats en aan werknemers of zelfstandigen die toestemming hebben om zich met het oog op hun geneeskundige verzorging naar een andere Lid-Staat te begeven

Artikel 64 Andere uitkeringen dan renten, ingeval de verblijfplaats in een andere Lid-Staat dan de bevoegde Staat ligt

Artikel 65 Aangiften, onderzoek en uitwisseling van inlichtingen tussen organen betreffende een arbeidsongeval of een beroepsziekte in een andere Lid-Staat dan de bevoegde Staat

Artikel 66 Geschillen naar aanleiding van de vraag of het ongeval of de ziekte al dan niet het gevolg van de uitoefening van een beroep is

Artikel 67 Procedure bij blootstelling aan het risico van een beroepsziekte in meer dan één Lid-Staat

Artikel 68 Uitwisseling van inlichtingen tussen organen bij beroep tegen een afwijzende beslissing — Betaling van voorschotten bij een dergelijk beroep

Artikel 69 Omslag van de lasten der uitkeringen in geval van selerogene pneumoroniosis

Artikel 70 Verklaring betreffende de gezinsleden die in aanmerking moeten worden genomen voor de berekening van de uitkeringen, renten inbegrepen

Artikel 71 Verergering van een beroepsziekte

Artikel 72 Beoordeling van de mate van ongeschiktheid bij een eerder of een later voorgekomen arbeidsongeval of beroepsziekte

Artikel 73 Organen tot welke werknemers in de mijnen en daarmede gelijkgestelde bedrijven zich kunnen wenden wanneer de woon- of verblijfplaats in een andere Lid-Staat ligt dan de bevoegde Staat

Artikel 74 In aanmerking nemen van het tijdvak waarover reeds door het orgaan van een andere Lid-Staat prestaties werden verleend

Artikel 75 Indiening en behandeling van aanvragen om renten, met uitzondering van de renten voor beroepsziekten bedoeld in artikel 57 van de verordening

Artikel 76 Administratieve en medische controle

Artikel 77 Betaling van de renten

HOOFDSTUK 5 UITKERINGEN BIJ OVERLIJDEN

Artikel 78 Indiening van de aanvraag om uitkering

Artikel 79 Verklaring betreffende tijdvakken

HOOFDSTUK 6 WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN

Artikel 80 Verklaring betreffende de tijdvakken van verzekering of van arbeid

Artikel 81 Verklaring ter berekening van de uitkeringen

Artikel 82 Verklaring betreffende de gezinsleden die in aanmerking moeten worden genomen voor de berekening van de uitkeringen

Artikel 83 Voorwaarden voor en beperkingen van de handhaving van het recht op uitkering wanneer de werkloze zich naar een andere Lid-Staat begeeft

Artikel 84 Werkloze werknemers die tijdens het verrichten van hun laatste werkzaamheden op het grondgebied van een andere Lid-Staat dan de bevoegde Staat woonden

HOOFDSTUK 7 GEZINSBIJSLAGEN

Artikel 85 Verklaring betreffende de tijdvakken van arbeid in loondienst of van arbeid anders dan in loondienst

Artikel 86

Artikel 87

Artikel 88

Artikel 89

HOOFDSTUK 8 BIJSLAGEN VOOR KINDEREN DIE TEN LASTE KOMEN VAN PENSIOEN- OF RENTETREKKERS EN VOOR WEZEN

Artikel 90

Artikel 91

Artikel 92

TITEL V FINANCIËLE BEPALINGEN

Artikel 93 Vergoeding van de prestaties van de ziekte- en moederschapsverzekering met uitzondering van de in de artikelen 94 en 95 van de toepassingsverordening bedoelde

Artikel 94 Vergoeding van de verstrekkingen van de ziekte- en moederschapsverzekering die zijn verleend aan de gezinsleden van een werknemer of zelfstandige die niet in dezelfde Lid-Staat wonen als deze laatste

Artikel 95 Vergoeding van de verstrekkingen van de ziekte- en moederschapsverzekering, die zijn verleend aan pensioen- of rentetrekkers en hun gezinsleden die hun woonplaats niet hebben in een Lid-Staat krachtens de wettelijke regeling waarvan zij een pensioen of rente genieten en recht op prestaties hebben

Artikel 96 Vergoeding van de verstrekkingen van de arbeidsongevallen- en beroepsziekteverzekering verleend door het orgaan van een Lid-Staat voor rekening van het orgaan van een andere Lid-Staat

Artikel 97 Vergoeding van werkloosheidsuitkeringen betaald aan werklozen die zich naar een andere Lid-Staat begeven om aldaar werk te zoeken

Artikel 98

Artikel 99 Administratiekosten

Artikel 100 Achterstallige vorderingen

Artikel 101 Stand van de schuldvorderingen

Artikel 102 Taak van de rekencommissie — Bepalingen betreffende de vergoedingen

Artikel 103 Verzamelen van statistische en boekhoudkundige gegevens

Artikel 104 Opneming in bijlage 5 van tussen Lid-Staten of tussen bevoegde autoriteiten van Lid-Staten gesloten overeenkomsten betreffende vergoedingen

Artikel 105Kosten van administratieve en medische controle

Artikel 106 Gemeenschappelijke bepalingen voor de betaling van uitkeringen

Artikel 107 Omrekening van de munteenheden

TITEL VI DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 108 Bewijs van de hoedanigheid van seizoenarbeider

Artikel 109 Regeling inzake de betaling van premies en bijdragen

Artikel 110 Wederzijdse administratieve bijstand voor het terugvorderen van onverschuldigde prestaties

Artikel 111 Terugvordering van hetgeen door de organen van de sociale zekerheid onverschuldigd betaald is en verhaal door instellingen die bijstand verlenen

Artikel 112

Artikel 113 Terugvordering van ten onrechte aan werknemers bij het internationaal vervoer verleende verstrekkingen

Artikel 114 Voorlopige betaling van uitkeringen bij geschil over de toepasselijke wetgeving of over het orgaan dat de prestaties moet verlenen

Artikel 115 Voorschriften voor geneeskundig onderzoek dat in een andere Lid-Staat dan de bevoegde Staat wordt verricht

Artikel 116 Overeenkomsten betreffende de inning van premies of bijdragen

Artikel 117 Elektronische informatieverwerking

TITEL VII OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 118 Overgangsbepalingen betreffende pensioenen en renten voor werknemers

Artikel 119 Overgangsbepalingen betreffende pensioenen en renten voor zelfstandigen

Artikel 119 bis Overgangsbepalingen betreffende pensioenen en renten voor de toepassing van artikel 15, lid 1, onder a) in fine, van de toepassingsverordening

Artikel 120

Artikel 121 Aanvullende toepassingsovereenkomsten

Artikel 122 Bijzondere bepalingen betreffende wijziging van sommige bijlagen

BIJLAGE 1 BEVOEGDE AUTORITEITEN

BIJLAGE 2 BEVOEGDE ORGANEN

BIJLAGE 3 ORGANEN VAN DE WOONPLAATS EN ORGANEN VAN DE VERBLIJFPLAATS

BIJLAGE 4 VERBINDINGSORGANEN

BIJLAGE 5 VAN KRACHT GEBLEVEN TOEPASSINGSBEPALINGEN VAN BILATERALE OVEREENKOMSTEN

BIJLAGE 6 PROCEDURE VOOR DE BETALING VAN UITKERINGEN

BIJLAGE 7 BANKEN

BIJLAGE 8 TOEKENNING VAN GEZINSBIJSLAGEN

BIJLAGE 9 BEREKENING VAN DE GEMIDDELDE JAARLIJKSE KOSTEN VAN DE VERSTREKKINGEN

BIJLAGE 10 DOOR DE BEVOEGDE AUTORITEITEN AANGEWEZEN ORGANEN EN INSTELLINGEN


Voetnoten