1/4

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Tekst regeling

Personen die noch in België, noch in de andere verdragsstaat inwoner zlJn, vallen dus meestal niet onder de toepassing van de met die staat gesloten overeenkomst.

Aldus kan een vennootschap naar Frans recht met fiscale woonplaats in Frankrijk en met een vaste inrichting in België de toepassing van de Belgisch-Amerikaanse overeenkomst niet inroepen uit hoofde van de door haar Belgische vaste inrichting ontvangen inkomsten uit bronnen in de Verenigde Staten, aangezien deze vaste inrichting geen afzonderlijke rechtspersoon en bijgevolg geen inwoner van België is; in deze situatie kan in België slechts de Frans-Belgische overeenkomst worden toegepast, aangezien het een vennootschap betreft die inwoner is van Frankrijk.

Anderzijds kan de Franse vaste inrichting van een Amerikaanse vennootschap de toepassing van de Frans-Belgische overeenkomst niet inroepen voor haar uit België ontvangen inkomsten, aangezien die vaste inrichting geen afzonderlijke rechtspersoon en dus geen inwoner van Frankrijk is; in deze situatie betreft het een Amerikaanse vennootschap -zelfs al zijn de Belgische inkomsten door de Franse vaste inrichting genoten en eventueel in Frankrijk belast-zodat in België slechts de Belgisch-Amerikaanse overeenkomst kan worden toegepast.

Op de vorenstaande regel bestaan echter in enkele overeenkomsten uitzonderingen ten aanzien van bepaalde niet-inwoners die aan sommige voorwaarden voldoen (zie 1/6 tot 1/8) . Bovendien wordt in de meeste overeenkomsten ook met betrekking tot de materie van bepaalde artikelen van de in 1/1 aangegeven regel afgeweken; in het commentaar op de desbetreffende verdragsbepalingen wordt nader op deze bijzonderheid ingegaan.


Aantekeningen