1/5

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Tekst regeling

Canada, Ierland, Japan, Verenigde Staten

De ov. met Ierland en met de Verenigde Staten, art. 1, wijken enigszins van de OESO-modellen af; zij luiden als volgt :

  • Ierland
"Onverminderd het bepaalde in artikel 23, § 3, is deze Overeenkomst van toepassing op personen die verblijfhouder zijn van de ene of van de andere overeenkomstsluitende Staat" .
  • Verenigde Staten :
"Deze Overeenkomst is in 't algemeen van toepassing op personen die verblijfhouders zijn van een Overeenkomstsluitende Staat of van beide Overeenkomstsluitende Staten."
Ingevolge deze bepalingen en mede wegens de definitie van de fiscale woonplaats in art. 4 (zie hst. 4) is de persoonlijke werkingssfeer van deze overeenkomsten in bepaalde gevallen beperkt tot personen die volgens de nationale wetgevingen slechts in de ene of in de andere staat (België of Ierland resp. Verenigde Staten) als inwoner worden aangezien. Personen die ingevolge de Belgische wetgeving inwoner van België en tevens ingevolge de Ierse, resp. Amerikaanse wetgeving inwoner van Ierland resp. de Verenigde Staten zijn, hebben bijgevolg in die gevallen geen aanspraak op vrij stelling of vermindering in de bronstaat . Maar de bepalingen tot voorkoming van dubbele belasting in de woonplaatsstaat zijn wel van toepassing; België dient dus ten name van personen die inwoner van de beide staten zijn de gewone verdragsregels ter voorkoming van dubbele belasting toe te passen op de uit Ierland, resp. de Verenigde Staten afkomstige inkomsten (zie hst. 23). Dit geval kan enkel voorkomen met betrekking tot natuurlijke personen wat Ierland betreft en met betrekking tot vennootschappen wat de Verenigde Staten betreft (zie hst. 4) .
  • Canada, Japan
Het bovenstaande geldt ook m.b.t. een vennootschap die zowel in België als ln Canada, resp. Japan als een "inwoner" wordt behandeld ingevolge de interne wetgeving, indien de bevoegde autoriteiten van de betrokken landen geen overeenstemming bereiken over het land waarin de fiscale woonplaats van die vennootschap moet worden gesitueerd voor de toepassing van de desbetreffende overeenkomst; zulks is het gevolg van de verdragsdefinitie betreffende de fiscale woonplaats van een vennootschap (zie hst. 4).


Aantekeningen