2/00

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Tekst regeling

OESO-model 1963 : artikel 2

1. Deze Overeenkomst is van toepassing op belastingen naar het inkomen en naar het vermogen die, ongeacht de wijze van heffing, worden geheven ten behoeve van elk van de overeenkomstsluitende Staten of van de staatkundige onderdelen of plaatselijke gemeenschappen daarvan .

2. Als belastingen naar het inkomen en naar het vermogen worden beschouwd alle belastingen die worden geheven naar het gehele inkomen, naar het gehele vermogen of naar bestanddelen van het inkomen of van het vermogen, daaronder begrepen belastingen naar voordelen verkregen uit de vervreemding van roerende of onroerende goederen, belastingen naar het bedrag van de door ondernemingen betaalde lonen, alsmede belastingen naar waardevermindering ..

3. De bestaande belastingen, waarop de Overeenkomst van toepassing is, zijn met name : 1 * Voor Staat A 2* Voor Staat B

4. De Overeenkomst zal ook van toepassing z~Jn op elke gelijke of in wezen gelijksoortige belasting, die in de toekomst naast of in de plaats van de bestaande belastingen worden geheven. Aan het einde van elk jaar zullen de bevoegde autoriteiten van de overeenkomstsluitende Staat elkaar de wijzigingen die in hun onderscheidene belastingwetten zijn aangebracht, mededelen.

OESO-modellen 1977 en 1992 : artikel 2

1. Deze Overeenkomst is van toepassing op belastingen naar het inkomen en naar het vermogen die, ongeacht de wijze van heffing, worden geheven ten behoeve van een overeenkomstsluitende Staat, van de staatkundige onderdelen of plaatselijke gemeenschappen daarvan.

2. Als belastingen naar het inkomen en naar het vermogen worden beschouwd alle belastingen die worden geheven naar het gehele inkomen, naar het gehele vermogen, of naar bestanddelen van het inkomen of van het vermogen, daaronder begrepen belastingen naar voordelen verkregen uit devervreemding van roerende of onroerende goederen, belastingen naar het totale bedrag van de door ondernemingen 'betaalde lonen of salarissen, alsmede belastingen naar waardevermeerdering.

3. De bestaande belastingen waarop de Overeenkomst van toepassing is, zijn met name :

a) (in Staat A)

b) (in Staat B)

4. De Overeenkomst is ook van toepassing op alle gelijke of in wezen gelijksoortige belastingen die na de datum van de ondertekening van de Overeenkomst naast of in de Plaats. van de bestaande belastingen worden geheven. Op het einde van elk jaar delen de bevoegde autori tei ten van de overeenkomstsluitende Staten elkaar, de wijzigingen die in hun onderscheidene beslastingwetten zijn aangebracht, mede.

Teksten

  • Overeenkomsten volgens de OESO-modellen :

Australië, Brazilië, Bulgarije, Canada, China, Denemarken, Duitsland, Filippijnen, Finland, Griekenland, Hongarije, Ierland, India, Indonesië, Israël, Italië, Ivoorkust, Japan, ex-Joegoslavië, Korea, Luxemburg, Maleisië, Malta, Marokko, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Pakistan, Polen, Portugal, Roemenië, Senegal, Singapore, Spanje, Sri Lanka, Thailand, ex-Tsjechoslowakije, Tunesië, Turkije, ex-USSR, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland: art. 2.

  • Aanvullende bepalingen: Australië, art. 3, § 2; Finland, art. 3, § 1, a; Korea, art. 8, § 3, en Protocol, nr. 1; Nieuw-Zeeland, art. 3, § 3; Spanje, Protocol, nr. 1; Tunesië, art. 8, § 3.
  • Andere overeenkomst : Frankrijk art. 2.


Aantekeningen