BTW

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Standpunten Belgische belastingadministratie

  • Implementatie BTW-Richtlijn 2006/112/EG en Richtlijn 2008/8/EG: Circulaire nr. ET.nr. 117.880 (AOIF nr. 16/2010) dd 25.02.2010[1]
  • Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU van de Raad van 13 juli 2010[2]


Jurisprudentie

  • Hof van Justitie EU, 15-4-2010, nrs. C-538/08 en C-33/09:
De Nederlandse btw-regelgeving kent een systeem waarbij de btw die drukt op bepaalde kosten, niet aftrekbaar is. Het gaat dan om zakelijke kosten met een (gedeeltelijk) consumptief karakter, zoals personeelsvoorzieningen, relatiegeschenken e.d. Deze aftrekbeperking is neergelegd in het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968, het Bua. Deze Nederlandse regeling is als zodanig niet in lijn met de algemene Europese regels met betrekking tot de aftrek van btw. Nederland mag het Bua echter blijven toepassen, omdat het al bestond voordat de nu geldende Europese btw-regels van kracht werden. Om het Bua te mogen handhaven, moet Nederland echter wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moeten de categorieën van uitgaven waarop de aftrek van btw wordt geweigerd op grond van het Bua, voldoende bepaald zijn.
Zowel de Hoge Raad als het Hof Amsterdam heeft eind 2008 respectievelijk begin 2009 vragen voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie (HvJ EU) over verschillende categorieën, waarvoor op basis van het Bua een uitsluiting van aftrek van btw bestaat.Voetnoten