Huwelijksvermogensregime

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Welke conflictregel het recht aanwijst waaraan het huwelijksvermogensregime is onderworpen, hangt af van de datum van het huwelijk.

Nederlands IPR

Huwelijk van vóór 23 augustus 1977
In enkele uitzonderingsgevallen is het Haags Huwelijksgevolgenverdrag van 17 juli 1905 van toepassing, dat verwijst naar het nationale recht van de man ten tijde van het huwelijk. Als dit niet van toepassing is geldt nagenoemd arrest Chelouche/Van Leer.
Huwelijk tussen 23 augustus 1977 en 1 september 1992
Het arrest Chelouche/Van Leer voorziet in conflictregels. Deze regels bepalen dat de aanstaande echtgenoten zelf een rechtskeuze kunnen uitbrengen. Doen zij dit niet, dan is het recht toepasselijk van de nationaliteit die zij ten tijde van het huwelijk of kort daarna gemeenschappelijk bezitten of verkrijgen. Bij gebreke daarvan is het recht toepasselijk van het eerste huwelijksdomicilie. Bij gebreke ook daarvan wordt het recht toegepast van het land waarmee partijen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, de nauwste band hebben.
Het recht dat krachtens deze conflictregels toepasselijk is, blijft toepasselijk, behalve wanneer partijen naderhand een rechtskeuze uitbrengen.
Huwelijken die op of na 1 september 1992 gesloten zijn
Deze vallen onder het Haags Huwelijksvermogensverdrag. Ook dit verdrag laat, binnen bepaalde grenzen, een rechtskeuze toe.
Bij gebrek aan rechtskeuze is het toepasselijke recht het recht van de eerste gemeenschappelijke gebruikelijke verblijfplaats van de echtgenoten, als de echtgenoten niet dezelfde nationaliteit hebben.[1] Voor echtgenoten met dezelfde nationaliteit[2] is in bepaalde omstandigheden hun nationale recht van toepassing.[3] Als de echtgenoten noch een eerste gemeenschappelijke gebruikelijke verblijfplaats noch dezelfde nationaliteit hebben, is het recht van toepassing van de staat waarmee de echtgenoten op basis van alle omstandigheden van het geval het meest zijn verbonden.[4] Het toepasselijke recht kan veranderen door naturalisatie, immigratie en na een verblijf van 10 jaar in een bepaald land.[5] Deze verandering heeft enkel rechtsgevolgen voor de toekomst.[6] Deze verandering kan worden voorkomen door een rechtskeuze uit te brengen of een huwelijksovereenkomst aan te gaan.
Rechtskeuze
De echtgenoten kunnen vóór of tijdens het huwelijk ervoor kiezen dat een specifiek recht van toepassing is op hun huwelijksvermogen. Ze kunnen kiezen voor het recht van de gebruikelijke woonplaats van een van de echtgenoten of voor het recht van de nationaliteit van een van de echtgenoten en voor onroerende goederen voor het recht van de plaats waar de goederen zich bevinden.[7] De keuze voor een specifiek recht moet uitdrukkelijk worden overeengekomen of ondubbelzinnig blijken uit een huwelijksovereenkomst.[8] Dit laatste is het geval wanneer wordt verwezen naar specifieke artikelen van het recht in een huwelijksovereenkomst. De vorm van de rechtskeuze moet voldoen aan de formele eisen voor huwelijksovereenkomsten en wordt beheerst door ofwel het gekozen recht ofwel de plaats waar de rechtskeuze wordt uitgebracht.[9] Indien tijdens het huwelijk een rechtskeuze wordt uitgebracht of gewijzigd, geldt als vertrekpunt dat er een regeling tussen de echtgenoten moet bestaan over het bestaande regime.


Incorporatie


Belgisch IPR

Indien de echtgenoten geen rechtskeuze maken wordt het huwelijksvermogen beheerst door het recht van de Staat op wiens grondgebied beide echtgenoten na voltrekking van het huwelijk hun eerste gewone verblijfplaats vestigen. Wanneer de echtgenoten geen gemeenschappelijke verblijfplaats hebben in eenzelfde staat wordt het recht toegepast van de staat waarvan beide echtgenoten de nationaliteit hebben bij de voltrekking van het huwelijk. In de andere gevallen is het toepasselijk recht dat van de Staat op wiens grondgebied het huwelijk is gesloten.[10] Er zijn geen internationale verdragen die moeten worden gerespecteerd met betrekking tot bepaalde landen.
Rechtskeuze
De echtgenoten hebben de mogelijkheid om het toepasselijk recht te kiezen en kunnen één van de volgende rechtstelsels aanduiden:[11]
  • het recht van de Staat op wiens grondgebied zij na de voltrekking van het huwelijk hun eerste gewone verblijfplaats vestigen;
  • het recht van de Staat op wiens grondgebied een van hen op het tijdstip van de keuze zijn gewone verblijfplaats heeft;
  • het recht van de Staat waarvan een van hen op het tijdstip van de keuze de nationaliteit heeft.
De keuze dient schriftelijk te worden vastgesteld, gedateerd en ondertekend door beide partijen.[12] Als regel geldt dat de keuze alleen voor de toekomst gevolgen heeft. Maar de echtgenoten kunnen ook anders beslissen.[13]


Europa: IPR

Zie website 'Koppels in Europa'


Voetnoten